Bridolog Kullanıcı Sözleşmesi

1. Sözleşmenin Onaylanması

Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest ve benzerleri) aracılığıyla www.bridolog.com adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen web-sitelerini kapsayan siteler üzerinden bridolog.com sistemine üye olunabilir. Her bridolog.com kullanıcısı, www.bridolog.com (“Bridolog.com”) ile akdetmiş olduğu işbu İnternet Sitesi Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

2. Tanımlar:

İşbu İnternet Sitesi Kullanım Sözleşmesi metni içerisinde geçen;

3. Hizmetler

Bridolog.com, kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, akıllı TV sistemlerinde veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan reklamcılık ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.

4. Bridolog.com Kullanıcı Sistemi

5. Kullanıcı’nın Yükümlülükleri

6. Bridolog.com'a Tanınan Yetkiler

7. Kanuni Zorunluluklar

İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Bridolog.com sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.

8. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:

Bridolog.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Bridolog.com sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil edecektir.

9. Mücbir Sebepler :

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Bridolog.com işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar'ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

10. Muhtelif Hükümler

13. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

14. Yürürlük

şbu Sözleşme taraflar arasında Kullanıcı’nın, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

15. Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir.