Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme ve Onay Metni

(17 Haziran 2022 )

Amacımız; kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. www.bridolog.com web sitesine (“Bridolog.com”) iletmiş olduğunuz her türlü kişisel veri (“Veri”) bakımından, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, Bridolog.com; Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen sıfatıyla, kişisel bilgileri; kanunda açıklandığı çerçevede ve aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalarak; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kimlik bilgileri, erişim/iletişim bilgileri, tüketici alışkanlığına ilişkin bilgiler, sesli ve görüntülü görüşmelerde veya kurulan sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edinilen siz müşterilerimizin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, IP, düğün ve organizasyon tarihleri, görüntülenen sayfa sayısı ve ziyaret süresi KVKK madde 3/d hükmüne istinaden kişisel veri kapsamındadır.

Kişisel verileriniz; evlilik öncesi, evlilik, yeni ev hazırlığı ve organizasyon gibi sağladığımız hizmetlerle alakalı reklam, tanıtım/bilgilendirme, kampanya ve pazarlama faaliyetlerinin yapılabilmesi, hediye ürün ve promosyon sağlanabilmesi, işlem bilgilerinin tespiti, talebinize bağlı olarak Bridolog.com üyelik kaydı oluşturabilmeniz ve kaydınızın muhafazası, elektronik bülten gönderilmesi, veri analizi-araştırma yapılabilmesi, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/arşivlenmesi, depolanması ve saklanması, ilgili mevzuat hükümlerince bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası amaçlarıyla www.bridolog.com adlı web sitemiz ve tarayıcıda bulunan cookie (çerez) uygulaması, çağrı merkezimiz, anlaşmalı ve işbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişiler aracılığı ile işlenebilmektedir.

Bridolog.com, kişisel verilerinizi burada belirtilen işleme amaçları dışında kullanmayacak, açık rızanız ya da ilgili mevzuatta öngörülen sebepler olmaksızın 3. kişilere aktarmayacak ve/veya ifşa etmeyecektir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Saklama Süresi:

Kişisel verileriniz, www.bridolog.com uzantılı kurumsal internet sitesi, mobil siteler ve/veya uygulamalar, çağrı merkezi, güvenlik amaçları ile yapılan ses ve görüntü kayıtları aracılığı ile, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü şekilde ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Bridolog.com, temin ettiği kişisel verileri, tabii olduğu mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bir süre olması durumunda ilgili sürelere riayet ederek; eğer böyle bir süre öngörülmemişse maksimum 5 seneyi aşmayacak şekilde ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayabilecektir. Bununla birlikte Bridolog.com üyesi olmuş iseniz üyelik kaydınızı silmediğiniz sürece üyelik kaydınızdaki kişisel verileriniz sistemimizde saklanmaya devam edecektir. Bridolog.com, bir verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep bulunmaması halinde de, kişisel verileri silecek, yok edecek ya da anonim hale getirecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar

Kişisel Verileriniz; şikayetlerinizin giderilmesi ve size daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için alt yapı sağlayıcısına, Bridolog.com’a, yukarda belirtilen faaliyet alanlarında ürün ve hizmet aldığımız, iş birliği ve iş ortaklığı yaptığımız çeşitli kişi ve kurumlara, şikayetlerinizin ya da hasıl olan bir sorunun giderimi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası için Bridolog.com’un çalışanlarına, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında ve gizlilik şartlarına uymaları sağlanarak bir aktarım yapılacaktır.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Kullanıcı Hakları ve İstisnaları

Bridolog.com’a yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvurarak;

  • A) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • B) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • C) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • D) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
  • E) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • F)Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (D) ve (E) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  • G)kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
  • Ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerle ilgili taleplerinizi; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte, Bridolog.com’un İletişim adresinde yer alan iletişim formu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. Ayrıca, talebin iletimi konusunda Kurulun başkaca yöntemler belirlemesi durumunda söz konusu yöntemlerle de talebinizi iletebilmeniz mümkün olacaktır.

Bununla birlikte, KVKK madde 28/2 hükmüne istinaden; “zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, haklarınızı düzenleyen 11 inci maddenin; a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması durumlarında uygulanmayacağını da belirtiriz.

Rıza Gerektirmeyen Haller:

6698 sayılı KVKK’nın 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu/veri işleyen sıfatıyla Bridolog.com’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Bridolog.com’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde Bridolog.com’un açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur. Ayrıca, Bridolog.com’un tabii olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle bilgi talep edebilecek kişi/kurumlara yapılacak açıklama, kullanım ve aktarımlar için açık rıza alınmasına gerek olmamaktadır.